ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Bagami Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka. Izalo je godine. Osnove Pedagogije — Skripta 2 Documents.

Author:Malami Bajind
Country:Republic of Macedonia
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):28 May 2018
Pages:297
PDF File Size:12.77 Mb
ePub File Size:17.7 Mb
ISBN:173-5-53910-147-5
Downloads:12261
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Dogore



Dasar Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke. Napisao je i druga djela: To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja. Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo.

U prvoj raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u privatnoj svojini. On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila koja je Ruso uveo u pedagogiju. Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno. Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents.

Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti pecagogije jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima.

Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Budui da je vaspitanje slabo, ako nije skladno, moraju se, dakle, vaspitanje, koje pruaju stvari, i vaspitanje, koje pruaju ljudi, ravnati prema nepromjenljivom i o nama nezavisnom vaspitanju, koji daje priroda. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne.

Ljudi nas vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u nama razvija priroda, dakle, u prvom redu sposobnosti.

Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja. Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve svi ostali ljudi koji su mu u to povjerovali.

To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti. Ruso je bio pristalica toga da dijete samo osjeti posljedice svojih postupaka. Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga. Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja. S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui.

Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene. Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno istorijq. Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd. Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu. Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine.

Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents. Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i istorjja stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam.

Spas je potraio u vicarskoj, a zatim u Pedagogijee i u toku bjeanja je duevno obolio. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Izalo je godine. U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr. Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini znai da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena nali svuda u okovima. Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao.

Po njemu za sve je kriva privatna svojina. Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete. Ja lino sumnjam u injenicu da bi on bio uspjean vaspita, mada ne osporavam vrijednost djela Emil ili o vaspitanju. Pedagoka hrestomatija, kolska kljiga, Zagreb4 imlea, Potkonjak Ruso je idejni zaetnik novog pedagogje i pedagokog pogleda. Po lebniku otac mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci.

Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog. TOP Related Articles.

ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX PDF

Istorija pedagogije

U tu prolost spada razvoj vaspitnih ciljeva, pricnipa, metode, razvoj sistema i upozanvanje najistaknutijih pedagokih linosti koje su sve to iznosile i na taj nain uticale na razvoj celokupnog vaspitanja i na kolstvo. Istorija pedagogije ne bavi se samo nizanjem istorijsko-pedagokih injenica u toku vremena, nego joj je ujedno stalo do toga da otkriva mnogobrojne uzroke vaspitnih zbivanja u prolosti i da posebno utvruje na koji nain su vaspitna iskustva i pedagoke ideje starijih doba uticale na pedagoku prasku i teoriju budueg doba; njen je zadatak da otkriva meusobne uticaje i veze i na samom pedagokom podruju. Istorija pedagogije se ne moe odvojiti od opteg ekonomsko-politikog i kulturnofilozofskog razvoja drutva. Istorija pedagogije mora to odreenije i to kritinije da objasni sve one praktine i teorijske vaspitne tekovine koje su u istoriji toliko napredne da su sauvale svoj znaaj i za dananjicu, za nau pedagogiju. Istorija pedagogije progresivnost vaspitnog delovanja i pedagokih ideja u prolosti ocenjuje prema njihovom znaenju za razvoj materijalnog drutvenog ivota, za razvoj drutvenog bia i pedagoke kulture u celini.

APRENDIZAJE SITUADO FRIDA DIAZ BARRIGA PDF

Međunarodna naučna konferencija održana povodom 130 godina predmeta Istorija pedagogije

Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna. Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. Ono to nisam navela u seminarskom radu je injenica da je an ak Ruso bio otac petoro dece ali da nije odgajio nijedno od njih, sva su zavrila u sirotitu. Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena. Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents.

BAS RUTTEN BIG BOOK OF COMBAT VOL.1 PDF

ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Dasar Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke. Napisao je i druga djela: To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja. Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo.

Related Articles