MEDICINSKA FIZIOLOGIJA GUYTON PDF

Univerzitet u Tuzli I, ur. Medicinska naklada Sep;16 3

Author:Kigat Doulabar
Country:Jordan
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):25 July 2007
Pages:99
PDF File Size:9.23 Mb
ePub File Size:16.90 Mb
ISBN:198-5-68545-730-8
Downloads:8650
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinolkisPeriferne se bjelanEevine nalaze iskljuEivo ili go- tovo iskljui-ivo na unutrainjoj strani opne te su nor- malno priEvrStene za neku od integralnih bjelanEevi- na. Te bjelanEevine gotovo uvijek djeluju kao enzimi koji kataliziraju mnoStvo razliEitih kemijskih reakcija bitnih za stanirnu funkciju. Membranski ugljikohidrati. Membranski se ugliikohidrati poiavliuiu -,. Glikozni dijelovi tih mole- kula gotovo se uvijek nalaze na vanjskoj strani stanice i strSe s njezine povrgine.

Citoplazma i njezine organele uvijek u kombinaciji s bjelancevinama i lipidima, kao glikoproteini i glikolipidi. Rekonstrukcija tipiEne sta- nice; vide se unutraSnje organele u citoplazmi i u jezgri. Uvod u fiziologiju: stanica i opCa fiziologija Grada staniene membrane. Vidi se da se ona sastoji ereteino od lipidnoga dvosioja, ali s mnogo bjelaneevinskih Slika molekula koje strSe kroza nj. Za bjelaneevinske molekule priEvrsCeni su s vanjske strane membrane ugljikohidratni dijelovi, a s unutraSnje strane dodatne bjelaneevinske rnolekule iz Lodish i Rothman: The assembly of cell membranes.

Am , Copyright by Scientific American, Inc. Sva prava pridriana. Bis- tar, tekuCi dio citoplazme u kojemu su rasprSene ks- tice zove se citosol. Citosol sadrBi uglavnom otopljene bjelanEevine, elektrolite, glukozu i male koliEine lipi- dnih spojeva. Endoplazmatski retikul Na sl. Sve su cjevEice i mjehuriCi me- dusobno povezani. I njihova je stijenka gradena od membrana s lipidnim dvoslojem koje, poput stanii-ne membrane, sadrie mnogo bjelanEevina.

Ukupna povr- Sina tih tvorbi u nekim stanicama, npr. Pojedinosti grade malog dijela endoplazmatskog retikula prikazane su na sl. Tvari koje se stvaraju u razliEitim stanirnim dije- lovima ulaze u prostor endoplazmatskog retikula te se zatim prenose u druge staniEne dijelove.

Ribosomi i zrnasti endoplazmatski retikul. S vanjske strane mnogih dijelova endoplazmatskog re- tikula priEvrSCeno je mnogo sitnih zrnastih Eestica, nazvanih ribosomima. Dijelovi retikula na kojima su b ribosomi Eesto se nazivaju zrnustim ili granularnim endopluzmutskim retikulom. Ribosomi se sastoje od mjeSavine ribonukleinske kiseline RNA i bjelanEe- vina, a sudjeluju u sintezi staniEnih bjelanzevina, o Ee- mu Cemo jog raspravljati u ovom i u iduCem poglavlju.

Glatki endoplazmatski retikul. Dio endopla- zmatskog retikula na kojemu nisu priEvrgteni riboso- mi naziva se glutkim ili agranularnim endopluzmutskim retikulom. Glatki retikul sudjeluje u sintezi lipidnih tvari i u mnogim drugim staniEnim enzimskim pro- cesima.

Golgijev aparat Golgiiev aparat, prikazan na sl. Njegove su obe sli- Ene opnama glatkoga endoplazmatskog retikula. Obi- Eno ie eraden od Eetiriiu ili vise sloieva tankih, do- snatih mjehuriia, smjeStenih blizu jezgre. Taj je aparat vrlo izraien u sekrecijskim stanicama.

LC1D12M7 SCHNEIDER PDF

MEDICINSKA FIZIOLOGIJA

.

BACTERIOCINS SAFE NATURAL ANTIMICROBIALS FOR FOOD PRESERVATION PDF

MEDICINSKA FIZIOLOGIJA, 13. izd.

.

EUTHYNNUS LINEATUS PDF

guyton - fiziologija ńćovjeka - 5. hrvatsko izdanje.pdf

.

Related Articles